top of page

Canllawiau ymgeisio

Canllawiau ymgeisio ar gyfer Cynllun Haf y Gyfraith 2023.

Bwriad YAGAED a Chymru’r Gyfraith wrth redeg y Cynllun Haf ydy i annog pobol ifanc o Gymru, neu sydd â chysylltiadau cryfion â Chymru i “Anelu’n Uchel”. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dilyn gyrfa yn y gyfraith, rydym ni yma i’ch atgoffa a’ch sicrhau na ddylai unrhyw awrgym o “beidio a dod o’r cefndir iawn” eich rhwystro! Mae meini prawf dethol ein Cynllun Haf yn adlewyrchu hynny.

 

Bydd angen cwblhau tair ffurflen ar y wê:

 1. y ffurflen ymgeisio,

 2. y ffurflen rhieni/warchodwr; a’r

 3. ffurflen i athrawon.

 

Os oes gennych chi, eich rhieni/warchodwr neu athrawon unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag ysgrifennydd YAGAED trwy yrru e-bost at ledletsecretary@outlook.com.

Meini prawf gofynnol

Gallwch ymgeisio i gymryd rhan ar Gynllun Haf YAGAED – Cymru’r Gyfraith os ydy’r ddau maen prawf isod yn gymwys i chi:

 

 • Rydych chi’n ddisgybl blwyddyn 12, a byddwch o dan ddeunaw oed ar ddiwrnod olaf y Cynllun.

 • Rydych chi’n byw yng Nghymru, neu mae gennych gysylltiadau â Chymru.

Yn ogystal â’r meini prawf gofynnol, rydym ni hefyd yn edrych am…

Fe fydd angen i chi egluro pam yr ydych yn haeddu eich lle ar y Cynllun. Yn benodol, dylech ddangos:

 • Pam y byddai cyfle fel y Cynllun Haf yn gyfle na fuasai’n bosib i chi ei ennyn fel arall.

 • Eich gallu academaidd.

 • Safon uchel o Gymraeg neu Saesneg.

 • Eglurdeb yn eich gwaith ysgrifenedig.

 • Ymrwymiad a dyfalbarhad i lwyddo.

 • Diddordeb yn y Gyfraith fel gyrfa yn y dyfodol.

 

Materion eraill

Gallwch hefyd drafod pynciau eraill a fyddai o gymorth i ni wrth ystyried eich cais, megis:

 • Unrhyw weithgareddau all-gyrsiol

 • Unrhyw brofiad gwaith.

Dylech egluro sut yr ydych wedi dod ar draws unrhyw brofiad gwaith a ddarlunir uchod, oherwydd fe fydd eich mynediad i’r cyfleodd hyn yn berthnasol i sut bydd y Cynllun o fudd i chi. 

 

Cefnogi myfyrwyr sy’n gwynebu heriau neu sydd â llai o siawns i elwa o gyfleoedd.

Yn olaf, fe fyddwn yn ystyried (yn gadarnhaol), unrhyw heriau neu ffactorau a all effeithio’r cyfleoedd sydd ar gael i chi. Mae rhai enghreifftiau isod, ond carem pe byddech yn nodi unrhyw beth arall perthnasol sydd wedi / a fyddai’n gallu eich rhwystro rhag cyflawni eich llawn botensial.

 

Gall y rhain gynnwys:

 • Mae gennych anabledd

 • Rydych chi’n gofalu am rywun arall

 • Rydych chi’n yn / wedi bod, mewn gofal h.y. yng ngofal y wlad, gan gynnwys gofal maeth.

 • Chi ydy’r cyntaf yn eich teulu i anelu at addysg uwch.

 • Nid yw unrhyw aelod agos o’ch teulu yn gweithio mewn swydd broffesiynol neu reolaethol uwch

 • Dydych chi ddim yn derbyn unrhyw gymorth ychwanegol trwy’r ysgol (megis lle ar y Rhwydwaith Seren)

 • Rydych chi’n gymwys am ginio ysgol am ddim neu unrhyw gymhorthdal cymorth disgybl.

 • Unrhywbeth sydd wedi amharu ar eich gallu i ennill graddau uwch yn yr ysgol neu goleg.

 • Rydych chi’n byw mewn ardal sy’n ddifreintiedig yn economaidd.

 • Mae canlyniadau Lefel A eich ysgol neu goleg yn is na’r cyfartaledd.

 • Mae llai o niferoedd na’r cyfartaledd o ddisgyblion eich ysgol neu goleg yn mynd yn eu blaen i Addysg Uwch.

 • Rydych chi’n byw mewn ardal sydd yn ei gwneud hi’n anodd i gwblhau profiad gwaith cyfreithiol.

 

Sut i gyflwyno cais

Fel y nodwyd uchod, dylid llenwi a chyflwyno’r ffurflen ar lein.

Mae posib y bydd YAGAED / Cymru’r Gyfraith yn cysylltu â rhiant/gwarchodwr a/neu athro i wirio cynnwys eich cais.

Os nad ydych wedi derbyn cydnabyddiaeth o’ch cais erbyn 1 Mawrth 2023, cysylltwch a gweinyddwr y Cynllun trwy ledletsecretary@outlook.com ogydd.

 

Dyddiad cau y ffurflen gais ydy 12 Chwefror 2023.

bottom of page